Välkommen till Lilla Bullerbyn – En waldorfförskola i gårdsmiljö
Lilla Bullerbyn är en förskola på Charlottendals Gård och för tillfället finns här plats för 30 barn i åldrarna 1-6 år. Den icke-vinstdrivande föreningen som driver förskolan består av föräldrar, anställda, boende på gården och utomstående engagerade.
Charlottendal är en gård med aktiv kultivering av skog, hö och odlingsträdgårdar, en gård för framtiden som specialiserat sig i ekobygg, med sociala aktiviteter i centrum. På gården bor omkring 20 personer, inkluderat fyra familjer. Medan många går till arbeten utanför Charlottendal, skapar barnen och pedagogerna på förskolan rörelse och liv på gården under veckan. De är delaktiga i arbetet med djuren och trädgården, och barnen har tillgång till lek och utforskande i stort och smått i den omgivande naturen och skogen. Dagens rytm, den pedagogiskt planerade omgivningen och närheten mellan barn och vuxna skapar en trygg ram för barnen och arbetet på gården.
På förskolan arbetar personal med waldorflärarutbildning, kommunal förskollärarutbildning, rektorsutbildning samt trädgårdspedagoger. Vi har dessutom kunskap/utbildning inom specialpedagogik, konst och hantverk, djurhållning samt inom självhushållning.
På gemensamma arbetsdagar och årstidsfester samlas barn, personal och föräldrar och möts i omhändertagande av platsen och varandra. De två husen som hör till förskolan är ekologiskt byggda och kombinerar äldre byggmaterial såsom halm och lera med moderna element. Visionen är att utveckla organisationen genom pågående kulturella aktiviteter och att underhålla närheten till djurlivet och trädgården. 


Engelsk översättning:

Welcome to Lilla Bullerbyn – A Waldorf kindergarten in a rural setting

Lilla Bullerbyn is a kindergarten at Charlottendal’s farm, and currently has capacity for 30 children between the ages of 1-6 years. The non-profit association operating the kindergarten consists of parents, staff, farm residents and activity managers.
Charlottendal is a farm with forests and hay cultivation, a kind of farm of the future specialised in ecological building, with social activities at its center. About twenty individuals including four families live on site. While many go to work outside Charlottendal, the children and staff of the kindergarten create life and movement on the farm throughout the week. They take part in the work with the animals and the garden, and the children get to explore big and small in the surrounding nature. The day’s rhythms, the beautiful surroundings and the personal contacts between children and adults create a safe framework for the work.
On collective working-days and seasonal festivals, children, staff and parents come together. The two houses of the kindergarten are ecologically built and combine old building materials such as straw and clay with modern elements. The vision is to develop the organisation through ongoing cultural activities and maintaining closeness to animal life and gardening.