Lilla Bullerbyns vision och profil

Lilla Bullerbyn är en förskola på Charlottendals Gård och för tillfället finns här plats för 30 barn i åldrarna 1-6 år. Den icke-vinstdrivande föreningen som driver förskolan består av föräldrar, anställda, boende på gården och utomstående engagerade.

Charlottendal är en gård med aktiv kultivering av skog, hö och odlingsträdgårdar, en gård för framtiden som specialiserat sig i ekobygg, med sociala aktiviteter i centrum. På gården bor omkring 20 personer, inkluderat fyra familjer. Medan många går till arbeten utanför Charlottendal, skapar barnen och pedagogerna på förskolan rörelse och liv på gården under veckan. De är delaktiga i arbetet med djuren och trädgården, och barnen har tillgång till lek och utforskande i den omgivande naturen och skogen. Det finns en överenskommelse mellan gården och förskolan att använda byggnaderna och trädgården och att ta hand om gårdens djur, som för tillfället består av får, getter, höns och hästar, likaså att ge omsorg till trädgården. Vi har också en utedag varje vecka då vi gör en utflykt till skogen eller närliggande områden. Dagens rytm, den pedagogiskt planerade omgivningen och närheten mellan barn och vuxna skapar en trygg ram för barnen och arbetet på gården.

På förskolan arbetar personal med waldorflärarutbildning, kommunal förskollärarutbildning, rektorsutbildning samt trädgårdspedagoger. Vi har dessutom kunskap/utbildning inom specialpedagogik, konst och hantverk, djurhållning samt inom självhushållning. 

Förskolan har ett eget kök med personal utbildad inom hygien och kök. Maten och måltiderna är mycket uppskattade av både barn, personal och föräldrar och maten tillagas alltid av ekologiska och/eller biodynamiska råvaror. Under skördesäsongen kommer en stor del av råvarorna från vår egen trädgård. En gång i veckan bakar vi vårt eget surdegsbröd och barnen är med och bakar brödet till soppan på tisdagar. 

På gemensamma arbetsdagar och årstidsfester samlas barn, personal och föräldrar och möts i omhändertagande av den fysiska platsen, vi uppmärksammar viktiga mänskliga egenskaper samt njuter gemensamma måltider. Tack vare gårdens och förskolans intima format, kan idéer rörande gårdspedagogik lätt få stöd och praktiseras mellan gemenskaperna. Organisationen karaktäriseras av stark social delaktighet och nära kommunikation då personal och föräldrar tar sig tid till samtal samt oftast har ett stark personligt engagemang till platsen. 

De två husen som hör till förskolan är ekologiskt byggda och kombinerar äldre byggmaterial såsom halm och lera med moderna element. Visionen är att utveckla organisationen genom pågående kulturella aktiviteter och att underhålla närheten till djurlivet och trädgården.

 

Engelsk översättning:

Vision and profile of Lilla Bullerbyn

Lilla Bullerbyn is a kindergarden at Charlottendal’s farm, and currently has capacity for 30 children between the ages of 1-6 years. The non-profit association operating the kindergarten consists of parents, staff, farm residents and activity managers.

Charlottendal is a farm with forests and hay cultivation, a kind of farm of the future specialised in ecological building, with social activities at its center. About twenty individuals including four families live on site. While many go to work outside Charlottendal, the children and staff of the kindergarten create life and movement on the farm throughout the week. They take part in the work with animals and the garden, and children get to explore big and small creatures of the surrounding nature. There is an agreement between the farm and the kindergarten to use the facilities, garden, and to care for the animals on the farm, wich curently are sheep, goats, chickens and horses, as well as in caring for the garden. We also have an outdoor day every week where we make excursions to the forest or the surrounding area. The rhythm of the day, the beautiful surroundings and the personal contacts between children and adults create a safe framework for the work.

In the kindergarden we have employees with various education and skills; waldorf-teachers, theacher-education from the state university, principal-education and an educated bio-dynamical gardener. We also have knowledge/ education within pedagogic for children with special needs, arts and handicraft, animal-care and self-sustainability.

The kindergarden have it`s own kitchen with staff educated in the hygen- and kitchen-area. The food and meals are very appreciated from both, children, staff and parents and the food is always cooked from ecological and/or bio-dynamical ingredients, and during harvest-season a high reate of the vegetables come from our own garden. We bake our own surdough-bred once a week and the children help with baking the bread for the soup on Tuesedays.

On collective working-days and seasonal festivals, children, staff and parents come together. And give care to the fysical site, acknowledge importand human qualities and enjoy common meals. Due to the small scale of the farm ideas around farm pedagogy to be easily supported and put into practice between the farm and the kindergarten. The organisation is characterized by a strong social participation and a close communication when staff and parents give extra time for dialogue and often have a strong personal commitment to the setting.

The two houses of the kindergarden are ecologically built and combine old building materials such as straw and clay with modern elements. The vision is to develop the organisation through ongoing cultural activities and maintaining closeness to animal life and gardening.